Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Telefon / Fax

(22) 60 145 91

REGON

015874492

KRS

0000216775

Konto

Bank Pekao SA
ul. Malczewskiego 54, 02-622 Warszawa

59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Komendantem Głównym Policji

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte dnia 14 lutego 2008 r. w Warszawie pomiędzy:

STOWARZYSZENIEM GENERAŁÓW POLICJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000216775, reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu -Pana generalnego inspektora w stanie spoczynku Leszka SZREDERA,
2. Sekretarza Zarządu -Pana generała brygady w stanie spoczynku Edwarda KŁOSOWSKIEGO,
zwanego dalej „Stowarzyszeniem",

a

KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI - Panem nadinspektorem Tadeuszem BUDZIKIEM,
02-514 Warszawa, ul. Puławska 148/150, zwanym dalej „Komendantem"

o następującej treści:

§1

Przedmiotem porozumienia jest współpraca Stowarzyszenia z Komendantem w zakresie:
1) popularyzowania wiedzy służącej umacnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
2) kultywowania i upowszechniania patriotycznych tradycji oraz historii polskich służb policyjnych,
3) kształtowania pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie,
4) zapewnienia poszanowania czci, godności i honoru polskiego policjanta,
5) tworzenia nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6) działania na rzecz integracji środowiska generałów Policji.

§2

Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
6.1) inicjowania, wspierania i organizowania przedsięwzięć poświęconych problematyce bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
6.2) pielęgnowania tradycji i historii polskich służb policyjnych w środowisku policyjnym i ich propagowanie w społeczeństwie,
6.3) uczestniczenia w uroczystościach i imprezach policyjnych organizowanych przez jednostki organizacyjne Policji,
6.4) współdziałania z kierownikami jednostek Policji w tworzeniu nowych rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§3

Komendant zobowiązuje się do:
6.4.1) wspierania organizowanych przez Stowarzyszenie działań propagujących problematykę bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6.4.2) udostępniania w zależności od posiadanych możliwości pomieszczeń i sprzętu na podstawie odrębnych umów cywilno- prawnych,
6.4.3) współdziałania w zakresie kultywowania tradycji i historii polskich służb policyjnych,
6.4.4) zapraszania przedstawicieli Stowarzyszenia na ważne uroczystości państwowe i policyjne,
6.4.5) zapewnienia asysty honorowej zgodnie z ceremoniałem Policji podczas pogrzebów generałów zasłużonych dla Policji,
6.4.6) informowania o podjętych inicjatywach legislacyjnych oraz zasięgania stanowiska w sprawach dotyczących generałów w stanie spoczynku,
6.4.7) przedstawiania w mediach policyjnych efektów nawiązanej współpracy.

§4

Policjanci mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 6 kwietnia o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.).

§5

Jednostki organizacyjne Policji nie ponoszą wobec Stowarzyszenia odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które mogą wystąpić w związku z realizacją porozumienia.

§6

Strony porozumienia będą uzgadniały wszelkie przedsięwzięcia związane z realizacją porozumienia.

§7

Porozumienie nie rodzi zobowiązań finansowych dla Policji.

§8

1. Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem trzymiesięcznego okresu ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Porozumienie może być rozwiązane na piśmie za porozumieniem Stron w każdym czasie.

§9

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§10

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§11

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 1/5 (1)